Giấy phép lao động là loại giấy phép bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở nên. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không tiến hành xin giấy phép lao động cho họ trong thời gian quy định là trái luật. Theo quy định hiện nay của Bộ lao động  thủ tục xin  VĂN BẢN CHẤP THUẬN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA ỦY BAN TỈNH- THÀNH PHỐ NƠI  công ty có dự định tuyển dụng lao động người nước ngoài  là bắt buộc.   Công ty phải làm công văn gửi tới Ủy ban Tp,tỉnh trước khi tuyển dụng người la động làm việc,   xIN GIAY PHEP LAO DONG  – Vietnamwork permit trong hồ sơ phải có văn bản chấp thuận sử dụng lao động của tỉnh là bắt buộc. Để thuận lợi cho quý công ty và người nước ngoài được thuận lợi chúng tôi xin cung cấp dịch vụ  làm giấy phép lao động, xin văn bản chấp thuận của Ủy […] Đọc tiếp